Nakupní košík

0 položek v košíku

Nákupní řád

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu sacky-vysavace.cz

V platném znění od 1.04.2012 pro obchodování na území České republiky.I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (také Nákupní řád) upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu sacky-vysavace.cz.

Provozovatelem internetového obchodu sacky-vysavace.cz  je firma Vladimíra Macková  se sídlem: Velká Lhota 125, 756 27 Valašská Bystřice, IČ: 73911411 (dále jen Prodávající).

Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím internetu / systému internetového obchodu odeslal řádnou objednávku s doručení zboží na území České republiky (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky

Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.sacky-vysavace.cz.

Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.

Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena nebo je požadováno doručení mimo území České republiky.

III. Dodací a platební podmínky

Prodávající předá zboží přepravci (Česká pošta) zpravidla do 24hod. od přijetí objednávky (u platby předem do 24hod. po připsání peněz na účet prodávajícího).

Při platbě na dobírku je účtováno celkem 79,- Kč za poštovné + dobírku.

Při platbě předem (převodem z účtu) je účtováno celkem 49,- Kč za poštovné.

Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkovi. Objednané zboží prodávající doručuje prostřednictvím České pošty. Převzetí zboží stvrzuje kupující podpisem na průvodním dokladu České pošty. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

IV. Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží

Dostane-li kupující nedopatřením vadný výrobek nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s originálem dodacího listu a uvedením objednacího čísla požadovaného titulu, laskavě co nejdříve pošlete zpět prodávajícímu poštou (nikoli dobírkou) na adresu pro vyřízení reklamací: EXPEDICE VACS, Trstěnická 933, 570 01, Litomyšl.

2. Reklamaci můžete také vyřídit prostřednictvím zákaznického servisu na telefonním čísle: 734 318 701 nebo na e-mailové adrese: info@sacky-vysavace.cz.

VI. Záruka vrácení zboží a peněz

Podle § 53 odst. 7 a odst. 10 občanského zákoníku má kupující právo do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Kupujícímu tím vznikne právo na vrácení finančních částek za toto zboží zaplacených.

Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Součástí zásilky musí být kopie dodacího listu (vyúčtování) zásilky.

Vrácené zboží nesmí být poškozené, otevřené nebo jinak znehodnocené.

Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno nebo po dohodě s kupujícím na jím uvedené číslo účtu.

VII. Ochrana osobních údajů

Kupující kliknutím na tlačítko "potvrdit objednávku" potvrzuje svůj souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) firmou Vladimíra Macková ič 
73911411 zpracovávány k obchodním účelům a poskytnuty třetím stranám pro účely expedice a k referenčnímu hodnocení daného nákupu. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.04.2012. Aktuální znění podmínek je vždy dostupné na www.sacky-vysavace.cz.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

1.       Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@sacky-filtry.cz

2.       Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.       Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.       U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.       Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.       Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.       Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8.       V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

 

9.       Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.